Ultratainer 330 gallon IBC Tote |6840000--| Snyder (2023)

sInputPKey = jQuery('#keys_' + rowkey).val();jQuery('#' + rowkey + '_rand_val').attr('name', sInputPKey + '_rand_val');jQuery('#td_' + rowkey ).html('');/* * visa pris (använder du ett bool-alternativ här?) */var cPrice = childItems[oSelect.selectedIndex].price;//lroselli 2/21/13 - Får Thumb Picture if (bShowThumbCartOpts) {var sCartThumb = childItems[oSelect.selectedIndex].thumb;var sCartLargePic = childItems[oSelect.selectedIndex].lg_pic;var sCartOptName = childItems[oSelect.selectedIndex].nm;if (sCartThumb == "" || sCartThumb == "" || sCartThumb") jQuery('#thumb_' + rowkey).html("-");} annars {if (sCartLargePic == "" || sCartLargePic == "NULL") {jQuery('#thumb_' + rowkey).html("Ultratainer 330 gallon IBC Tote |6840000--| Snyder (1)");} annars {jQuery('#thumb_' + rowkey).html(buildLinkedImage(sCartOptName, sCartThumb, sCartLargePic));initImagePopup('#thumb_' + rowkey);}}}//childItems[oSelect.selectedIndex]. qtybreaks/* * Börja pijushb - 03/04/2011 - identiphoto - Ställ in pris baserat på prisvisningstyp * och användarinloggningssession. */var bShowATCPrice = false;var bShowRegPrice = false;var bShowATCQty = true;if (bShowPriceDisplayType) {switch (sPriceDisplayType) {case 'hide':jQuery('#price_' + rowkey).html("-");break;case 'show_message':jQuery('#price_' + rowkey).html(sPriceMessage); break;case 'require_atc':bShowATCPrice = true;break;case 'require_login_or_atc':bShowATCPrice = true; break;/* * pijushb 03/11/2011 - Lägg till nytt ärendevillkor för IDENTIPHOTO */case 'require_login_or_atc'_false_howAT_price ;bShowATCQty = false;break;default: bShowRegPrice = true;break;} //- switch (sPriceDisplayType)} //- if (bShowPriceDisplayType)if (bShowPriceDisplayType) {if (bShowRegPrice) {jQuery('# .html(FormatCurrency(cPrice, true));} annat om (bShowATCQty) {sTitle = "tip1"sHTML = '';jQuery('#price_' + rowkey).html(sHTML);} annars {sTitle = "tip1 "sHTML = '';jQuery('#price_' + rowkey).html(sHTML);}} annars {jQuery('#price_' + rowkey).html(FormatCurrency(cPrice, true));}if (bShowCartOpts) {aCartOpts = sCartOptions.split('|');if (aCartOpts.length > 0) {for (var iCartOptCounter = 0, iCartOptGoTo = aCartOpts.length - 1; iCartOptCounter <= iCartOptGoTo; iCartOptCounter++) {/* * aktuellt vagnalternativ laddas - dela för att dra ut * inställningarna för att bestämma att konfigurera den aktuella vagnen * option */sCartOpt= aCartOpts[iCartOptCounter].split("~");/* * bygg värdet på ID:t för kundvagnsalternativets html-inmatning */sCartOptID= 'cart_opt_' + iCartOptCounter + '_' + radknapp;/* * bygg upp värdet för det aktuella kundvagnsalternativets javascript *-funktion som ska läggas till i html-inmatningen */sCartOptJSFunc= ' buildCartOpt(\'' + radknapp + '\');';/* * avgör om det krävs alternativ för överordnade produktvagnar */var sRqdHiddenField = '';if (bCartOptionsRqd) {sRqdHiddenField = '';} //- if (bCartOptionsRqd)/* * bestäm vilket HTML-element som ska byggas för det aktuella kundvagnsalternativet */switch (sCartOpt[2]) {case 'select':sCartOptInput = '' + sRqdHiddenField;break;case 'text-area':sCartOptInput = '' + sRqdHiddenField;break;default:sCartOptInput = '' + sRqdHiddenField;break;} //- switch (sCartOpt[2])/* * lägg till det aktuella varukorgsalternativet i tabellen */jQuery('#cart_opt_td_' + iCartOptCounter + '_' + rowkey).html(sCartOptInput) ;} // - för (var icartoptCounter = 0, icartoptgoto = acartopts.length - 1; icartoptCounter <= icartoptgoto; icartoptcounter ++) icartoptcounter = icartoptcounter - 1; jquery ('#cart_opt_td_' + icartoptcountercountercounter + ') .app. ('');} //- if (aCartOpts.length > 0)} //- if (bShowCartOpts)} //- if (oSelect.selectedIndex <= 0)} catch (err) {alert('Laddar urval: ' + err.mesage);}}/** * Bygger den dolda ingången för data som läggs upp * i kundvagnen för "cart_option" * * @author cainb * @author dand */function buildCartOpt(radknapp) {try {var cinput = '';//var oSelect = jQuery('#keys_' + radknapp);//if (oSelect === odefinierat) {//oSelect = jQuery('#' + radknapp + '_' + jQuery ('#' + radknapp + '_sektioner').val());//}//var p_id = $oSelect.val();var sCartOptions = '';var sChildProduct = window.oChildProds[window.sChildPkey]; var bUseChildProdOpts = false;var sCartOptDelim = '~';if (bUseChildProdOpts) {aCartOpts = sChildProduct.cartOptions.split('|');} annars {aCartOpts = sCartOptions.split('|'COpt = (var i'COpt = (var i'COpt). 0, goTo = aCartOpts.length - 1; iCOpt <= goTo; iCOpt++) {aCartOpt = aCartOpts[iCOpt].split("~");cart_opt_type = aCartOpt[2];if (jQuery('#cart_opt_' + iCOpt + '_' + radknapp).val() != '') {if (cinput != '') {cinput += '|';}cart_opt_value = jQuery('#cart_opt_' + iCOpt + '_' + radknapp).val();if (cart_opt_type == 'text-area' ) {cart_opt_value = cart_opt_value.replace('\n', '
');}if (aCartOpt[1].length > 0 && aCartOpt[1] !== '') {cinput += aCartOpt[1] + sCartOptDelim + cart_opt_value;} annars {cinput += cart_opt_value;}} // - if (document.getElementById('cart_opt_' + iCOpt + '_' + rowkey).value != '')} //- för (var iCOpt = 0, goTo = aCartOpts.length - 1; iCOpt <= goTo; iCOpt++)if (jQuery('#cart_option_' + rowkey).length > 0) {jQuery('#cart_option_' + rowkey).val(cinput);}} fånga (fel) {alert('Det går inte att bygga kundvagnsalternativ. ' + err.mesage);//console.log('Det går inte att bygga kundvagnsalternativ. ' + err.mesage);}}funktion hideProductContainer() {if (document.getElementById('sku_container'))document.getElementById(' sku_container').innerHTML = '';if (document.getElementById('child_nm_container'))document.getElementById('child_nm_container').innerHTML = '';if (document.getElementById('child_ds_container'))yId('ById('ById) child_ds_container').innerHTML = ''; if (document.getElementById('price_container'))document.getElementById('price_container').innerHTML = '';if (document.getElementById('idp_container'))document.getElementById('idp_container').innerHTML = ''; if (document.getElementById('atc_container'))document.getElementById('atc_container').style.display = 'ingen';hideChildProductInputs();}funktion hideChildProductInputs() { if (document.getElementById('child_cart_documentsection') .getElementById('child_cart_section').style.display = 'ingen';for (var iCO=0; iCO<=5; iCO++){ if (document.getElementById('pc_cart_options_'+iCO))jQuery('#pc_cart_options_' +iCO).slideUp();}}/** * Funktion för att visa/dölja knappar och meddelande * @authorpijushb * @since1/25/2012 */function funcShowHideButtons() {sPrevSku = jQuery('#previous_sku').val ();bReviewMessage = jQuery('#review_message_' + sPrevSku).is(':visible');jQuery('#previous_sku').val(sPKey);if (bReviewMessage){jQuery('#review_message_'+sPrevSku) .hide();}bSubmitButton = jQuery('#submit_button').is(':visible')if (!bSubmitButton) {jQuery('#submit_button').hide();jQuery('#check_stock_button').show ();jQuery('#checkout_button').show();} annars {jQuery('#submit_button').hide();jQuery('#check_stock_button').show();jQuery('#checkout_button'). show();} //- if (!bSubmitButton)} //- funktion funcShowHideButtons()/** * Funktion för att lägga till produkter i varukorgen. * @authorpijushb * @since1/25/2012 */function fncCheckout() {gotoCart();} //- function fncCheckout()//Lade till formaterad modal att använda istället för alert() -JMSfunction styled_modal_alert(htmlmsg) {jQuery( '#styled_modal_text').html(htmlmsg);jQuery('#styled_modal_container').show();jQuery('#styled_modal_msg').show();jQuery('#styled_modal_buttons').show();jQuery(' body').addClass('modal-open page-overflow');}jQuery('#styled_modal_close').click(function(e){e.preventDefault();jQuery('#styled_modal_container').hide(); jQuery('#styled_modal_msg').hide();jQuery('#styled_modal_buttons').hide();jQuery('#styled_modal_text').html('');jQuery('body').removeClass('modal- open page-overflow');});function getQtyPricingUrl(sProductKey) {return 'i_i_priceBreakPopup.asp' + '?p_id=' + sProductKey + '&p_key=' + sProductKey;}/** * Den här funktionen är ansvarig för att ladda config sektioner / val * för indata qty underordnade produktvy * * @authorjohns * @since08/13/2013 * * @paramoLink html DOM-objekt för länken klickat * * @returnvoid */function fncLoadConfigSections(oLink) {var iColCount = 0; var $oLink = jQuery(oLink);var sKey = $oLink.data('key');var sDefaultQty = '';var sConfigSectionSource = $oLink.data('configsectionsource');var sParentProdKey = $oLink.data(' parentprodkey');if (isNaN(sDefaultQuty) || sDefaultQty < 1) {sDefaultQty = '';}// få antalet kolumner som den nya raden kommer att span$oLink.closest('tr').find('td').each(function () {if (jQuery( this).attr('colspan')) {iColCount += jQuery(this).attr('colspan');} annars {iColCount++;}});if (sConfigSectionSource === 'parent') {sConfigKey = sParentProdKey; } else {sConfigKey = sKey;}jQuery.ajax({url: 'i_i_pc_product_detail.asp',data:{pageaction : 'getconfigdata',config_key : sConfigKey, //nyckel för produkten där konfigurationsdata kommer från child_Key, : r_id : new Date().getTime()},typ: 'GET',async: false,dataType: 'html',beforeSend: function () {$oLink.closest('tr').after('Laddar data...');}, framgång: funktion (sData) {if (sData !== '') {// om det finns konfigurationssektioner med valinställningar, infoga HTML-koden i den nya rowjQuery('#config_sections_' + sKey + ' td ').html(sData);$oLink.parent().prepend('');jQuery('#input_qty_config_sections_' + sKey).remove();} annat {// om det inte finns några konfigurationssektioner med valinställningar, ta sedan bort den nya raden, ta bort länken "Alternativ" och dra ut inmatningen qty boxjQuery('#config_sections_' + sKey).remove();$oLink.parent().prepend('');jQuery('# input_qty_config_sections_' + sKey).remove();}}});/* * globala vars som används för att lagra information om produktionskonfigurationer (BOM) och deras källa * har lagts till för stöd för produktkonfigurationer (BOM) i input-qty-vyn * johns - 08/13/2013 */oProdConfigData = { nyckel: sKey, configkey: sConfigKey };aProdConfigData.push(oProdConfigData);} //- funktion fncLoadConfigSections(oLink)jQuery //funktion ready (1) ';if (sChildProductOpt1 !== '') {if (sChildDisplay == 'droplist-one') {sProdOpt1 = sChildProductKey;} annat {sProdOpt1 = sChildProductOpt1;}} annars {sProdOpt1 = '';}if (sProdOpt1 = '';}if (sProdOpt1 = sChildProductOpt1;}} = '') {jQuery('#prod_opt1').val(sProdOpt1);}/** * ladda standardantalet rader för tilläggsradvyn * kundvagnsalternativ */if (bIsParentProduct && sChildDisplay == 'add- row') {/* * lägg först till 2 rader */addChildRows(2);}/* * bestäm vilken vy som ska laddas */switch (sChildDisplay) {case 'matrix-one':fncColorSizes(false);break;case ' droplist-one':fncProcessOptProduct(1);break;case 'droplist-two':fncGetOptDroplist(2, false, 2);break;case 'droplist-three':fncGetOptDroplist(2, true, 3);break;case ' droplist-four':fncGetOptDroplist(2, true, 4);break;case 'droplist-five':fncGetOptDroplist(2, true, 5);break;case 'droplist-six':fncGetOptDroplist(2, true, 6); break;default:break;}if (document.getElementById('pc_cart_options_0')) {jQuery('#pc_cart_options_0').slideDown();}/* ================= ================================ * Eventhanterare * ================= ============================== */if (bProductConfiguratorShowBasePrice) {if (jQuery('#formbuilder_container :input:not(: text, textarea, :disabled)').length != 0) {if (jQuery('#qtypricing').length == 0) {jQuery('#formbuilder_container').after('
  • ' + sProductConfiguratorPrisText + '

');} annars {jQuery('#formbuilder_container').after('

  • ' + sProductConfiguratorPrisText + '

');}}}addCommas = function (input) {// Om regexet inte matchar returnerar `replace` strängen unmodifiedreturn (input.toString()).replace(// Varje parentesgrupp (eller 'capture') ) i detta regex blir ett argument// till funktionen; i det här fallet, varje argument efter 'match'/^([-+]?)(0?)(\d+)(.?)(\d+)$/ g, funktion (matcha, tecken, nollor, före, decimal, efter) {// Mindre påträngande än att lägga till 'reverse'-metoden på alla stringsvar reverseString = function (string) {return string.split('').reverse(). join('');};// Infoga kommatecken vart tredje tecken från rightvar insertCommas = function (string) {// Reverse, eftersom det är lättare att göra saker från leftvar reversed = reverseString(string);// Lägg till komma varje three charactersvar reversedWithCommas = reversed.match(/.{1,3}/g).join(',');// Reverse again (tillbaka till det normala)retur reverseString(reversedWithCommas);};// Om det inte fanns någon decimal , den sista fångsten tar tag i den sista siffran, så// vi måste sätta ihop den igen med "före" delsträngreturtecknet + (decimal ? insertCommas(before) + decimal + after : insertCommas(before + after));});};/* * Registrera Addon Product select list */jQuery('#addon_products').change(function () {fncUpdateAddonsSelectQty(this) ;});/* * Uppdatera tilläggsprodukt (behövs på grund av sidcache) */if (bUseAddonProducts) {if (jQuery('#addon_products').length > 0) {fncUpdateAddonsSelectQty(jQuery('#addon_products')[0 ]);}}/* * Registrera kryssrutor för tilläggsprodukt */jQuery('#addon_product_container input:checkbox').click(function () {jQuery('#addon_qty_container').html('');jQuery('#addon_product_container input:checked').each(function () {jQuery('#addon_qty_container').append('')});});/* * Registrera AJAX Lägg till i varukorgen Stängknapp */jQuery('#atc_msg_close_win' ).click(function (event) {event.preventDefault();closeCartLightbox();});jQuery('a[id^="input_qty_config_sections_"]').click(function (event) {event.preventDefault(); fncLoadConfigSections (this);});var sPageName = '330-gallon-plastic-ultratainer-intermediate-bulk-container-ibc-tote-snyder-6840000b97202.asp';// händelsehanterare för UOM-logik för indata qty view/ / johns - 8/6/2013jQuery('select[name^="uom_selected"]').bind('change', function () {sSelectedVal = jQuery(this).val();sProdKey = jQuery(this). data('key');sUomStd = jQuery(this).data('uomstd');if (sSelectedVal !== sUomStd) {jQuery('#uom_sales_' + sProdKey).val(sSelectedVal);jQuery('#uom_std_) ' + sProdKey).val('');jQuery(this).parent().prev('td.qty_price_breaks_container').text(jQuery(this).data('uomconvprice'));// lagt till inlägg uom till den nya varukorgen [johns - 04/21/2014]jQuery('#multiplier_on_qty_display_' + sProdKey).remove();} annars {jQuery('#uom_sales_' + sProdKey).val('');jQuery('# uom_std_' + sProdKey).val(sSelectedVal);jQuery(this).parent().prev('td.qty_price_breaks_container').text(jQuery(this).data('price'));// lagt till inlägg uom till den nya varukorgen [johns - 04/21/2014]jQuery(this).after('');}if (bShowNativeUOMinCart) {jQuery('#order_uom_' + sProdKey).val(sSelectedVal);}if (jQuery( '#uom_sales_' + sProdKey).val() !== '' && jQuery('#qty_' + sProdKey).val() !== '') {jQuery('#sales_qty_' + sProdKey).val(jQuery ('#qty_' + sProdKey).val());}});jQuery('.qty_input_table input[name^="qty_"]').bind('change keyup', function () {sProdKey = jQuery( this).data('key');if (jQuery('#uom_sales_' + sProdKey).val() !== '') {jQuery('#sales_qty_' + sProdKey).val(jQuery(this).val ());}});if (bUsePromotions && bUsePromoBarAtcModal){jQuery('#atc_msg').on('shown', function () {// Tickern kan inte startas förrän elementen är synliga.jQuery('# atc_promo_bar .notification-center').trigger('notification-center-added');});}/** * Betygsstjärnor * - får poäng från dataattribut på container * @author jonr * @sedan 2014-01-27 */jQuery('.raty').raty({sökväg: 'templates/gfx/',space: false,readOnly: true,width: 90,tips: ['Dålig', 'Dålig', 'Bra', ' Mycket bra', 'Utmärkt'],poäng: function () {return jQuery(this).attr('data-score');}});toggleSmartListSection();if (bConfiguratorEdit) {fncLoadConfigEdit(oConfiguratorEditData, dblConfiguratorEditQty); }$('#formbuilder_container').on('change', ':input:not(:text, textarea, :disabled, :hidden)', updateConfigPrices);// tvinga HTML5-validering för "step"-attributet att inte avfyras om formuläret har minst 1 ingång med stegattribut inställt på ett värde > 1 [johns - 2016-02-26]$('form input').each(function() {if ($(this)[0] .hasAttribute('step') && ( $(this).attr('step') !== '' || $(this).attr('step') > 0 )) {$('form').attr('novalidate', 'novalidate');return false;}});});function updateConfigPrices() {var dConfigPrice = 0;$('#formbuilder_container').find(':input:markerad, välj :selected').filter(':not(:disabled)').each(function () {dConfigPrice += $(this ).data('price') || 0;});var $price = bProductConfiguratorShowBasePrice ? $('#configurator_price') : $('li[class=saleprice]');var sPrice = (dblBasePrice + dConfigPrice).toFixed(iProductConfiguratorPriceDecimals);$price.html(sProductConfiguratorPriceText + " $" + addCommas(sPrice)) ;}funktion fncLoadConfigEdit(oData, dQty) {var $form = jQuery('#formbuilder_container');for (choiceKey i oData.choices) {var choice = oData.choices[choiceKey];var $inputs = $form.find( '[name="' + choice.name + '"]');var inputType = $inputs.first().attr("type");if (inputType === "checkbox" || inputType === " radio") {$inputs.filter('[value="' + choice.answer + '"]').prop('checked', true);} annars {$inputs.val(choice.answer);}/ / Uppdatera display activators.$inputs.change();}jQuery('.qtyinput').val(dQty);updateConfigPrices();}// Växlar synligheten för den smarta listsektionen (fristående, inte i avancerade flikar )// baserat på om produkten har någon information att visa.function toggleSmartListSection() {var sKey = $('#keys').val();var $smartListContainer = $('#detail_smart_list');var bHistoryExists = $ smartListContainer.find('.smart-list[data-product=' + sKey + ']').length > 0;//Göm barnen istället för hela behållaren så att produktflikar//kan dölja behållaren när en smart lista fliken visar.$smartListContainer.children().toggle(bHistoryExists);}funktion updateSmartListChildProduct() {var sChildKey = $('#keys').val();$('.smart-lists-container[data-product =' + sPKey + ']').trigger('child-product-changed', sChildKey);toggleSmartListSection();}/* * Den här funktionen kontrollerar den globala variabeln bUseChildDescription för att se om den * ska ersätta den underordnade beskrivningen (från oProdInfo) för den aktuella beskrivningen. * * @authorjohns, ddara * @since11/6/2010 */function applyChildDescription(oProdInfo) {if (bUseChildDescription) {if (typeof oProdInfo.description !== 'sträng' || oProdInfo.description.trim() === '') {$('.detail_desc_full').hide();} annars {$('.detail_desc_full').show();// HCS 2/1/2017 - uppdaterad för att använda ID:n istället för klassen detail_desc_content för att förhindra // problem med prisvisningsmeddelande vid användning av underordnad beskrivning swapping.jQuery('#detail_desc_content_0').html(oProdInfo.description);jQuery('#detail_desc_content_1').html(oProdInfo.description);jQuery('#desc') .html(oProdInfo.description);}}}/*Sorterar en array av datapar till ett objekt där det första värdet från paren är nycklar i objektet med värdet som en array av alla det värdets parpartners.t.ex.[[ 'a', 1], ['b', 2], ['a', 8]]avkastning{'a': [1, 8], 'b': [2]}*/function collateArrayIntoObject(aPairs) {var sKeyvar sValuevar oMapping = {};for (var i = 0; i < aPairs.length; i++) {sKey = aPairs[i][0];sValue = aPairs[i][1];if (!oMapping. hasOwnProperty(sKey)) {oMapping[sKey] = [];}oMapping[sKey].push(sValue);}return oMapping;}funktion initSavedCartsHelper() {initializeSavedCarts(function (sOrderKey, sNickname) {postToCart,(odefinierad, odefinierad, odefinierad sOrderKey, snickname, 'saved-cart');});}// Returnerar skärningspunkten mellan två sorterade arrayer.// Baserat på intersect_safe från http://stackoverflow.com/a/1885660function intersectArrays(a, b) {var ai=0, bi=0;var result = new Array();while(ai < a.length && bi < b.length) {if (a[ai] < b[bi]) {ai++;}else if ( a[ai] > b[bi]) {bi++;} annars { /* de är lika */result.push(a[ai]);ai++;bi++;}}returresultat;}funktion uppdateraDroplistPromoDisplay(sProductKey) { var aApplicablePromos = oTargetPromos[sProductKey] || [];var $promoPanels = $('.detail_cart .promo-panel');aApplicablePromos.sort();$promoPanels.each(function(panelIndex, element) {var $panel = $(this);var aPromos = $ panel.data('promos').split(',');aPromos.sort();var bApplicable = intersectArrays(aApplicablePromos, aPromos).length > 0;$panel.toggleClass('faded', !bApplicable);} );}funktion fncAddToSavedCartClick(event) {if (!fncFormSubmit(false)) {event.stopPropagation();}}// Strängersättning på du sparar text för droplistprodukter. function youSaveStringReplace(sYouSavePercent, sYouSaveDollarAmount){sYouSaveDisplay = sYouSaveStringReplacementsYouSaveDisplay = sYouSaveDisplay.replace( "

", sYouSavePercent)sYouSaveDisplay = sYouSaveDisplay.replace("", sYouSaveDollarAmount)return sYouSaveDisplay; }// Trasig bild visa placeholdervar utils = {};// Stor bild saknas ta bort linkutils.handleImageLargeError = function (img) {jQuery('#detail_noimage_cotainer').show();jQuery('# detail_photo_container').hide();};// Thumb image replaceutils.handleImageError = funktion (img) {$(img).attr('src', 'images/no-image.png');};

Låt oss ta kontakt!

Hela vår produktkatalog finns inte att köpa online, vänligen kontakta oss om det finns produkter du är intresserad av men inte ser online eller om du har några andra frågor!

  • 800 625 7659
  • shop@snydernet.com

Copyright ©2023 Snyder Industries, LLC. Alla rättigheter förbehållna. E-handel och ERP-integration via webbplatspipeline

FAQs

How much does an empty 330 gallon IBC tote weight? ›

It Weighs Almost as Much as a Baby Elephant

Each of these highly efficient, 330-gallon IBC totes weighs approximately 145-195 pounds. To put this in perspective, this is just shy of the weight of a baby elephant.

What is the difference between 275 and 330 IBC tote? ›

The standard poly composite tote tank dimensions are a 40" x 48" base, with 275-gallon containers having an overall height of 46", and 330-gallon containers having an overall height of 53". A 330-gallon poly composite IBC has the same base dimensions as a pallet, but can hold as much as six 55-gallon drums!

How do I know if my IBC tote is food grade? ›

The easiest way to know if a container is food-grade is to read the manufacturer's label. Food-grade containers will always be marked as such. However, if you are buying a used tote, keep in mind that it may not be safe for food just because it is labeled as food-grade.

How much does a 330 gallon water tank weigh? ›

Container Experts 330 Gallon Re-Bottled IBC Tote includes:
SKUIBC-BTL003
Part NumberIBC-BTL003
Capacity330 Gallons
Dimensions40"L x 53"W x 54"H
Weight155 lbs.
1 more row

How long do IBC totes last? ›

The great thing about intermediate bulk containers is that they're reusable. That means, if properly maintained, an IBC can last for years. It's recommended that a quality assurance check be carried out on an IBC water tank every two to three years to ensure it still meets safety requirements.

What does IBC stand for? ›

IBC is an acronym for intermediate bulk container, a large, reusable container used for storage or transport of industrial goods. Versatile IBCs have a long list of potential uses, from carrying chemicals to storing sand, and they're a popular choice across a range of sectors.

Should I cover my IBC tote? ›

1. If the IBC tank is placed outdoors without protection, ultraviolet rays will damage the IBC tank and its contents. Our black UV IBC tank cover is used for 1000 liters IBC rainwater tank, which can protect your water tank from harmful UV rays.

Why do IBC totes have cages? ›

Why Does the IBC Have a Cage? Each rigid IBC tank is equipped with a cage for stability. While the cube-shaped tanks generally have a bottle made of dense yet lightweight plastic, they require further stabilization. The metal cage gives added support to the lightweight plastic bottle.

Can you reuse IBC totes? ›

For the most part, IBC totes are fairly easy to reuse. Typically they can be washed and refilled two to three times before they outlive their usefulness. Often, the determining factor in whether an IBC tote can be reused lies in whatever material was placed in the bottle initially.

Are IBC totes safe for drinking water? ›

Can IBC Tanks Be Used for Storing Drinking Water? IBC tanks can be used to safely store drinking water as well as rainwater. They're perfect for storing large quantities for personal use or for other uses.

What is the best way to clean an IBC tote? ›

So the most effective means of sterilising an IBC Tank is by using a water-soluble caustic solution at a sufficient concentration to destroy the biological hazards in the tank. The tank will then need to be flushed out with plenty of water in order to remove chemical residues – which also may spoil the product.

How do you get the smell out of an IBC tote? ›

Baking Soda

Sprinkle in some baking soda and add a bit of water to make a paste. Rub the paste all over the inside of the container. Let it sit for a day or two and wash off. Repeat if necessary.

What temperature can an IBC tote handle? ›

✓ The storage temperature of a IBC should not be less than -40° Celsius or greater than 60°Celsius.

How high can you stack IBC totes? ›

In general, intermediate bulk containers manufactured as stackable are acceptable for stacking 2 to 3 high, some up to 4 in select scenarios. Most IBCs are suitable for 2 high full stacking; 3 high full stacking is mostly recommended for smaller capacity IBCs.

How hot can an IBC get? ›

Make sure to always reference the maximum temperature rating of your specific IBC totes—while many have a max temp of 160 degrees Fahrenheit, there is some variation—to ensure that your goods are stored in the proper container.

Can IBC totes be stored outside? ›

Yes! Stainless steel tanks are weather-resistant and can be stored virtually anywhere; even outside for extended periods.

Can IBC tanks be buried? ›

A: Although it is generally not recommended due to the weight of the ground and soil on the IBC tote, it can be done and DIYers do bury their IBCs.

How much does a IBC tank weigh without cage? ›

A standard 1,000-litre IBC complete with a nozzle and steel cage weighs in at around 65 kilos when empty. This weight goes up if you have more attachments, such as an IBC cover or extra nozzles for filling or emptying, but it never varies too much.

Who owns IBC? ›

International Bank of Commerce (IBC) is a state chartered bank owned by International Bancshares Corporation headquartered in Laredo, Texas (United States). It is one of the largest banks based in Texas, and is the 83rd largest U.S. bank by asset size.

Who makes IBC? ›

Dr Pepper/Seven Up was acquired by Cadbury Schweppes in 1995. IBC was subsequently organized within the Cadbury Schweppes Americas Beverages unit of Cadbury Schweppes, before being spun off into Dr Pepper Snapple Group in 2008.

What size are IBC containers? ›

Intermediate bulk containers have an average size of 45” L x 45” W x 50” H. Most Metal IBC containers have base dimensions: 48” L x 42” W. Another common IBC base size is: 46” L x 46” W. Every company that sells IBCs does have different sizing though.

Do IBC totes grow algae? ›

Common containers used in rainwater harvesting and water storage include polyethylene plastic above ground storage tanks, underground cisterns, IBC totes, and metal storage tanks. Among these options, only above ground polyethylene tanks and IBC totes have a concern for algae growth if kept outside.

How do you keep algae from growing in IBC tote? ›

Chemical treatments: You can fight algae growth in your water tanks by using bleach or chlorine. Bleach kills algae and prevents it from growing. The appropriate amount is ¼ teaspoon for every gallon of stored water. Chlorine will also kill algae and keep your water safe for drinking or irrigation purposes.

Do IBC tanks freeze? ›

Storing temperature sensitive materials in IBCs during the winter can present a real problem. As fluid products freeze and expand, IBC tanks and totes can crack, rupture, and even explode. Colder temperatures can also cause viscosity problems for industrial fluids.

Can IBC totes hold gasoline? ›

IBC tank and IBC tote uses include containing and transporting any one of a wide variety of liquids like many different types of liquid foods, medicines, gasoline and other flammables as well as corrosive liquids.

What is the difference between tote and IBC? ›

IBCs can be moved freely and without expensive pallets and shrink wrap. Totes can be used multiple times, while drums are generally single-use-only. IBC totes eliminate product waste by draining completely, while drums collect residual product.

How to get IBC tote for free? ›

Call Industrial Tote at (877) 233-8683 or fill out the tote retrieval submission form to the right when your company has empty totes/IBCs ready for pick-up. Tote Pick-up requests can be submitted 24 hours a day, 7 days a week and are processed by Industrial Tote Monday-Friday, 8am-5pm EST.

How much does an IBC tote full of water weigh? ›

IBCs are made from a variety of materials. One of the more standard models, the 1000 litres plastic bottle and steel cage, weighs around 65 kg when empty and up to 1150 kg when fully loaded.

How much air pressure can a IBC tote hold? ›

Automatic relief vents allow Chemical IBC totes to withstand internal pressures up to 15 psi (100 kPa). On request, Ultratainer IBCs can be specially designed to withstand increased internal pressures up to 62 psi (428 kPa) as necessary.

What is the healthiest container to store drinking water? ›

If you are filling containers with water to store, it is best to use food-grade water storage containers. FDA-approved food-grade storage containers will not transfer toxic substances into the water. They can be found at surplus or camping supply stores.

What is the difference between food grade and non food grade totes? ›

Non-Food-Grade IBC Totes. IBC totes are available in both food-grade and non-food-grade options. The main difference between the two is the materials used in construction. Food-grade IBC totes are made from FDA-approved materials that are safe for contact with food and beverage products.

How do you keep water fresh in a storage tank? ›

Water stored in thoroughly clean plastic or glass containers can be chemically disinfected for long-term storage by treating each gallon with 4 to 5 drops of unscented liquid chlorine bleach (Clorox or Purex type bleaches, containing 4% to 6% sodium hypochlorite). One teaspoon of bleach disinfects 5 gallons of water.

How often do you wash a tote bag? ›

If your tote bags serve as reusable grocery bags, then it is recommended that you wash them after each shopping trip. This helps to avoid allowing bacteria to grow between trips to the store.

What do people use IBC totes for? ›

What is an IBC Tote? Commonly called IBC totes, these vessels are widely used in the hygienic processing industries to move and store bulk liquid and dry ingredients. They provide a more efficient solution than the ubiquitous 55-gallon steel drums commonly used for storing and moving ingredients.

What is a tote cleaner? ›

This spray device creates a powerful spray, impinging the tote walls to remove product residue. The dislodged residue then flows from the tote to drain. Similar to common CIP practices, a caustic wash can be ran by opening the recirculation valve on the cart.

Do IBC totes leach chemicals? ›

Many chemicals transported in these totes will leach into the plastic and then when you fill it with your clean water, will leach back out into the water.

Why do plastic totes smell? ›

Plastics have a taste and smell because they aren't as inert as we would like to think they are. Common plastics exude their more-volatile components – plasticisers such as bisphenols, for example. These can be smelled and tasted by us, and can also mimic oestrogen.

How much weight can an IBC tank hold? ›

How heavy a material can Precision IBC stainless steel tanks hold? Precision IBC stainless steel tanks are rated to a 1.9 specific gravity. A tank with a specific gravity of 1.9 can hold a liquid up to 15.75 pounds per gallon.

Are IBC tanks UV stable? ›

But while IBCs are great for storage and transport, on their own they only offer your products and goods minimal protection against harmful UV rays that can easily penetrate the outer layer. This leaves your industrial goods susceptible to sunlight damage.

Can an IBC tote be used as a septic tank? ›

The use of an IBC tote as a septic tank is a simple and practical solution for those who live in rural areas where traditional septic systems are not available. The IBC tote is made of a durable plastic material that is resistant to corrosion and can be easily cleaned and sanitized.

How do you transport IBC? ›

Best Practices for Filling and Handling IBC Totes
  1. Check the U.N. marking on the tote's identification plate for its stacking test load to ensure it can be safely stacked.
  2. Proper nesting is critical — always two on two, not one on three.
  3. During transport, only stack IBC totes two layers high.
Dec 8, 2018

How much does a 330 gallon IBC tote weigh? ›

Poly Composite IBC Tote Tank Dimensions
Poly Composite IBCs
Nominal Capacity275 gallon330 gallon
Height including pallet46 inches53 inches
Weight, w/ steel pallet130 lbs.150 lbs.
Weight, w/ plastic pallet139 lbs.159 lbs.
2 more rows

How much does an empty IBC tote weigh? ›

Weight (Empty) 135 lbs.

How much does an IBC tote weight empty? ›

IBCs can be produced in a number of different capacities, with the most common size being 1,000 litres. A standard 1,000-litre IBC complete with a nozzle and steel cage weighs in at around 65 kilos when empty.

How much does an empty 300 gallon tote weigh? ›

Quick answer – 120 – 140 pounds (depending on tank size and material tote cage is made of)

How much does a 300 gallon water tote weigh? ›

Additional information
Weight450 lbs
Manufactured InUnited States
Freight Class150
Gallon Capacity300 Gallon
Lifting LugsYes
11 more rows

How much does a 330 gallon tote of DEF weigh? ›

Product information
Manufacturer‎BlueDEF
Item Weight2635 pounds
Product Dimensions‎47.25 x 39.38 x 45.75 inches
Item model number‎DEF330
Manufacturer Part Number‎DEF330
1 more row

What is the difference between IBC tank and tote tank? ›

IBCs can be moved freely and without expensive pallets and shrink wrap. Totes can be used multiple times, while drums are generally single-use-only. IBC totes eliminate product waste by draining completely, while drums collect residual product.

How do you transport IBC totes? ›

Both stainless IBCs and poly totes can be moved by fork lift or pallet jack. Stainless totes have direct contact with the fork, but feature built-in lifting legs for easy positioning. Poly totes have a rigid pallet underneath. Anytime you move a poly container by fork, be aware of the real risk of puncture.

Can an IBC tote be buried? ›

Commercial rainwater storage can be several thousand pounds. To save money I wondered if you could bury an IBC and it turns out you can !

How much does a 300 gallon tank weigh empty? ›

Aquarium Water Weights
AQUARIUM VOLUMESALTWATER WEIGHTEMPTY WEIGHT
210Gal / 796 liters1,798 lbs / 809 kg343 lbs / 156 kg
240 Gal / 910 liters2,054 lbs / 924 kg365 lbs / 166 kg
280 Gal / 1,061 liters2,397 lbs / 1079 kg402 lbs / 182 kg
300 Gal / 1,137 liters2,568 lbs / 1156 kg446 lbs / 202 kg
17 more rows

How much does a 300 gallon fuel tank weigh empty? ›

450 lbs.

How much does a 300 gallon plastic tank weigh? ›

Duracast 300 Gallon Plastic Water Tank includes:
SKUDC-900300-1.2
Capacity300 Gallons
Dimensions35"D x 78"H
Weight88 lbs.
ManufacturerDura-Cast
2 more rows

What are the dimensions of a 330 gallon tote? ›

330 gallon IBC totes measure 48”L x 40”W, near common pallet size dimensions. These composite IBCs have 4-way movement channels for multi-directional mobility by equipment such as pallet jacks and forklifts.

How many pounds is 300 gallons? ›

Question: How much do 300 gallons of water weigh? 1 US gallon of water = 8.345 lbs = 3.785 kg. 1 Imperial gallon of water = 10.02 lbs = 4.545 kg. 300 US gal of water = 2503.5 lbs = 1135.5 kg.

Is DEF heavier than diesel? ›

Modern diesel engines are designed with selective catalytic reduction (SCR) systems. If diesel gets into the DEF tank, it can cause significant damage to the SCR system. Diesel is a lighter compound than DEF and will float toward the top of the tank.

How high can you stack IBC containers? ›

In general, intermediate bulk containers manufactured as stackable are acceptable for stacking 2 to 3 high, some up to 4 in select scenarios. Most IBCs are suitable for 2 high full stacking; 3 high full stacking is mostly recommended for smaller capacity IBCs.

Can you use blue def as a fertilizer? ›

Since Blue Def contains 38% of Urea. Anyone used or applied to their lawn. Urea is the main source of nitrogen in diesel exhaust fluid and it is found in nearly every liquid and granular fertilizer on the market. Nitrogen is the single most important nutrient to add to a lawn.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 27/12/2023

Views: 6024

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.